• KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

    • Wizja przedszkola:

     „Nasze przedszkole to dom integrujący dzieci, rodziców, środowisko społeczno-przyrodnicze.
     Będziemy partnerami dla dzieci, rodziców, siebie, społeczności lokalnej, władz samorządowych i przyrody.
     Będziemy rozwijać w dziecku optymizm, zainteresowania i talenty, poczucie własnej wartości, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Zaopiekujemy się dziećmi z okolicznych miejscowości, stwarzając im równość szans rozwoju”

     Misja przedszkola:

     Nasze przedszkole:

     • Wspomaga na zasadach partnerskich dom rodzinny w zakresie: opieki i edukacji małego dziecka;

     • Stosuje aktywne i nowatorskie metody pracy zapewniające wysoką jakość pracy przedszkola;

     • Promuje zdrowy styl życia;

     • Kształtuje i rozwija optymizm oraz otwartość dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, wobec życia;

     • Dba o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój wychowanków;

     • Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka biorąc pod uwagę jego możliwości rozwojowe;

     • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka;

     • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych;

     • Kształtuje postawy świadomego przedszkolaka dotyczące samookreślenia w zakresie takich tez jak: kim jestem, jaki jestem, gdzie jestem, kim chciałbym być;

     • Uwzględnia w swoich działaniach potrzeby rodziców i środowiska;

     • Promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku;

     • Zapewnia dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesną, estetyczną i dobrze wyposażoną bazę przedszkola;

     • Stwarza warunki do twórczości, rozwijania i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych poprzez różnorodne oferty edukacyjne;

     • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

      

      Rok szkolny: 2021/2022 - priorytety:

     1. Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny.
     2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
     3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.
     4. Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
     5. Wzmacnianie pozytywnego klimatu przedszkola oraz poczucia bezpieczeństwa. Korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
     6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
   • srprzedszkole@vp.pl
   • srprzedszkole@vp.pl
   • srprzedszkole@vp.pl
   • +48 94 316 41 35 696 995 673
   • 76-042 Rosnowo 10
   • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6:15 do 16:30 Ze względu na sytuację epidemiczną przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym - odbiór dzieci odbywa się do godziny 16:15, do odwołania
   • mgr Ewa Sztandarska
   • PONIEDZIAŁEK: 8:00 - 15:00 ŚRODA: 8:00 - 15:00 PIĄTEK: 8:00 - 14:00 Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo nieobecności w wyznaczonych godzinach ze względu na inne sprawy służbowe. Zastępstwo dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022 pełni mgr Małgorzata Rybaczek /Zarządzenie Wójta Gminy Manowo nr 78/2021 z dnia 1 września 2021 r./
   • 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001 Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
  • Logowanie