• Informacja

    • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w PRZEDSZKOLU oraz realizacji praw osób fizycznych

     1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:


     Przedszkole Samorządowe w Rosnowie

     reprezentowany Dyrektora  Przedszkola,

     76-042 Rosnowo 10

      tel.: 94 33164135, e-mail: srprzedszkole@vp.pl

     1. W Przedszkolu  został wyznaczony Inspektor ochrony danych(IOD) Grzegorz Dżuga, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: srprzedszkole@vp.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.
      Szczegółowe dane kontaktowe inspektora ochrony danych są dostępne:

      1. na stronie internetowej Przedszkola w zakładce Ochrona danych osobowych,

      2. w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce Ochrona danych osobowych.

     Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO. 

     1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Przedszkole:

      1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Przedszkolu,

      2. wykonywanie przez Przedszkole zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Przedszkolu ,

      3. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,

      4. w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

     2. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:

      1. podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),

      2. podmioty, którym Przedszkole powierzyło przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające). 

     3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

     4. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):

      1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

      2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

      3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

      4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

      5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,

      6. w przypadku ,gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

     5. Przedszkole nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

     6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

      1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

      2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadań Przedszkola.

     Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie oraz realizacji praw osób fizycznych.pdf

  • Kontakty

   • Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
   • srprzedszkole@vp.pl
   • srprzedszkole@vp.pl
   • srprzedszkole@vp.pl
   • +48 94 316 41 35 696 995 673
   • 76-042 Rosnowo 10
   • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6:15 do 16:30 Ze względu na sytuację epidemiczną przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym - odbiór dzieci odbywa się do godziny 16:15, do odwołania
   • mgr Ewa Sztandarska
   • PONIEDZIAŁEK: 8:00 - 15:00 ŚRODA: 8:00 - 15:00 PIĄTEK: 8:00 - 14:00 Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo nieobecności w wyznaczonych godzinach ze względu na inne sprawy służbowe. Zastępstwo dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022 pełni mgr Małgorzata Rybaczek /Zarządzenie Wójta Gminy Manowo nr 78/2021 z dnia 1 września 2021 r./
   • 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001 Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
  • Logowanie