• Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego w Rosnowie

   Przedszkole Samorządowe w Rosnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Rosnowie.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (za pomocą skanowania). Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Sztandarska.
   • E-mail: srprzedszkole@vp.pl
   • Telefon: +48 94 316 41 35

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Gmina Manowo
   • Adres: ul. Szkolna 2, 75-015 Manowo
   • E-mail: urzad@manowo.pl
   • Telefon: +48 94 318 32 20

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, monitorowanym zewnętrznie. Przed wejściem na teren przedszkola znajduje się furtka, która ma odpowiednią szerokość dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się od strony osiedla otwierane w godzinach pracy przedszkola. Ponadto są dwa wejścia. Jedno z nich znajduje się przy szatni (wejście od strony ogrodu), drugie od strony kuchni, które mogą być wykorzystywane, jako drogi ewakuacyjne. Do wejścia głównego i wejścia od strony kuchni prowadzą schodki. Wejście główne i wejście od strony kuchni posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózku. Drzwi prowadzące do wejścia głównego są dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie. Brak jest podjazdów, platform najazdowych dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Przed wejściem po prawej stronie znajduje się dzwonek. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Korytarze posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na początku korytarzy znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform najazdowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Aby dostać się na piętro należy pokonać schody. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Baille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Przedszkole nie posiada własnego parkingu. W pobliżu przedszkola znajdują się miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

   W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   - zmiana rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)

   - zmiana koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA)

   - wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A)

   Inne informacje i oświadczenia

   Przedszkole korzysta z Generatora WWW oferowanego przez firmę LIBRUS, który jest przygotowany w taki sposób, aby strona internetowa, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG 2.0, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
    • srprzedszkole@vp.pl
    • srprzedszkole@vp.pl
    • srprzedszkole@vp.pl
    • +48 94 316 41 35 696 995 673
    • 76-042 Rosnowo 10
    • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6:15 do 16:30 Ze względu na sytuację epidemiczną przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym - odbiór dzieci odbywa się do godziny 16:15, do odwołania
    • mgr Ewa Sztandarska
    • PONIEDZIAŁEK: 8:00 - 15:00 ŚRODA: 8:00 - 15:00 PIĄTEK: 8:00 - 14:00 Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo nieobecności w wyznaczonych godzinach ze względu na inne sprawy służbowe. Zastępstwo dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022 pełni mgr Małgorzata Rybaczek /Zarządzenie Wójta Gminy Manowo nr 78/2021 z dnia 1 września 2021 r./
    • 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001 Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
   • Logowanie